Tjejhuset i Södertälje

ett hus för bara tjejer

Tjejhuset - en mötesplats för tjejer

Tjejhuset är en ungdomsverksamhet inom Södertörns Blåbandsförening. Här träffas unga tjejer mellan 13- 23 år och pratar, fikar, lyssnar på föreläsningar, tränar yoga och är kreativa i vår skaparverkstad.

Tjejgrupper

Har du upp­levt något som du vill dela med andra? Tjej­grup­per är för dig som vill möta andra tje­jer i en lik­nande livs­si­tu­a­tion. I en sam­spe­lande tjej­grupp kan du foku­sera på din själv­känsla och bli pep­pad av andra.

Individuella samtal

Har du ingen att prata med? På tjej­hu­set finns det all­tid möj­lig­het att prata om livet, glädje och kär­lek till­sam­mans med vår per­so­nal. Vi har tyst­nads­plikt. En sam­tals­tid kan ord­nas utan tidbokning.

På tjej­hu­set finns det per­so­nal som kän­ner till gläd­jen och tuff­he­ten med att leva med olika kul­tu­rer. Du är väl­kom­men med dina frå­gor och fun­de­ringar. Vi hjälps åt!

ÖPPETTIDER vårterminen 2021

På grund av Corona pandemin kommer Tjejhuset att vara stängt till myndigheterna meddelar annat.